391. srečanje

Datum: 04.01.1988
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 51
Naslov: Besediloslovni vidiki raziskave Cankarjevega jezika in sloga (ob predavateljičini šestdesetletnici)
Predavatelj: prof. dr. Breda Pogorelec
Povzetek: V središču pozornosti so jezikovna sredstva pomenske ponovitve ob konkretnem gradivu iz Cankarjeve proze. Obravnava se dotika tipologije leksikalnih sredstev (sopomenke in druge nadomestne oblike), načenja pa tudi skladenjska vprašanja, zlasti vprašanje besednoredne umestitve sopomenk glede na členitev po aktualnosti.