Menu [hide]

Albina Nećak Lük

tiskaj
Slovenščina
dr. Albina Nećak-Lük, red. prof.
za uporabno jezikoslovje


Stiki


Govorilne ure:
  • ponedeljek, 10h- 11h, soba R3BI
  • torek, 11.30- 13.30, soba R2BI

Telefon: +386 (0)1 241 14 28
E-pošta: albina.necak@guest.arnes.si


Življenjepis


Maturirala na gimnaziji v Murski Soboti. Diplomirala iz angleškega jezika in literature in francoskega jezika in literature na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (1968). 1984 je doktorirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z disertacijo Družbene razsežnosti dvojezičnosti na narodnostno mešanem območju Prekmurja ter postala doktorica sociologije jezika. Po habilitaciji v docentko za uporabno jezikoslovje 1988 je bila 1993 izvoljena v naziv izredna profesorica, 1998 je postala redna profesorica za uporabno jezikoslovje.

Na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani se je zaposlila 1965. 1972 postala raziskovalna asistentka; od 1984 je znanstvena svetnica. 1975-83 je na INV vodila splošno-teoretično raziskovalno skupino. Od 1984 je delala na Pedagoškem inštitutu Univerze v Ljubljani. 1992 se je vrnila na Inštitut za narodnostna vprašanja kot vodja raziskovalne skupine. Na Oddelku za slavistiko Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru je 1988-94 predavala Osnove slovenske sociolingvistike. Od 1991 predava uporabno jezikoslovje na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je od 1995 redno zaposlena. S študijskim letom 2004/05 je prevzela naloge predstojnice Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete.

Je nosilka več nacionalnih in mednarodnih projektov o medetničnih odnosih, etnični in jezikovni identiteti na narodno mešanih območjih v Sloveniji, na s Slovencih poseljenih območjih v sosednih državah ter pri migrantskih skupnostih in Romih v Sloveniji. Težišče njenega raziskovalnega dela je na individualnih in družbenih vidikih dvojezičnosti in na dvojezičnem izobraževanju. K posodabljanju dvojezičnega pouka je prispevala z akcijsko raziskavo - inovacijo pri pouku maternega in drugega jezika v dvojezičnih šolah v Prekmurju (1984–1993); izsledki so objavljeni v monografiji Vzgoja in izobraževanje v večjezičnem okolju (Ljubljana, 1989). Kot ekspert je sodelovala v več mednarodnih projektih (CERI/OECD, UNESCO, UNRISD,TEMPUS, Svet Evrope, Alpe Jadran). Ta čas deluje kot strokovnjak Sveta Evrope v regionalnem projektu Izobraževalna politika in manjšine, je vodja evalvacijske skupine za Slovenijo pri mednarodnem projektu REI (Roma Education Initiative).

Strokovno delo opravlja kot predsednica komisije Strokovnega sveta RS za izobraževanje na narodno mešanih območjih ter predsednica razširjene področne skupine za šolstvo narodnih manjšin. Je članica Delovne skupine za jezikovno načrtovanje in jezikovno politiko pri Državnem zboru Republike Slovenije ter Sveta za jezike Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. Sodeluje v strokovni skupini Sveta Evrope in Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije za pripravo nacionalnega poročila Prerezi jezikovne politike R Slovenije v izobraževanju.

Je ena od ustanovnih članic Društva za uporabno jezikoslovje Slovenije, njegova predsednica v obdobju 1987-1989 ter članica uredniškega odbora revije Uporabno jezikoslovje. Sodeluje v uredniškem odboru Razprave in gradivo, revije za etnične študije in je članica strokovnega odbora knjižne zbirke Multilingualism and Linguistic Diversity pri Swets & Zeitlinger.

Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware