Menu [hide]

Fonetika in fonologija

tiskaj
Slovenščina
Predavatelj: doc. dr. Tatjana Marvin, v letu 2008/09 jo nadomešča gostujoči profesor Jonathan Kaye
Urnik: četrtek 8.00-9.30; predavalnica 6

Opis predmeta po študijskem programu


Program: Splošno jezikoslovje
Obseg: 60 ur predavanj
Letnik: 1.

Izobraževalni smotri


Seznanitev z osnovnimi pojmi izgovorne, zaznavne in akustične fonetike ter splošne fonologije, s poudarkom na fonetičnih in fonoloških značilnostih slovenskega jezika.

Vsebina predmeta


 • izgovorna fonetika (govorila, opis in razvrstitev glasov)
 • mesto in način izgovorjave soglasnikov
 • izgovarjava samoglasnikov (diagram osnovnih samoglasnikov; uvrstitev samoglasnikov v diagram po posameznih jezikih)
 • fonetični zapis glasov (IPA - mednarodna fonetična abeceda; vaja prepoznavanja in zapisovanja posameznih glasov)
 • zaznavna fonetika (pomen zaznavanja glasov, predvsem samoglasnikov);
 • instrumentalna in akustična fonetika (prepoznavanje, sinteza in analiza govora; oscilogram in spektrogram; branje zvočnih zapisov);
 • soglasniški in samoglasniški sistemi, razlikovalne oznake
 • nevtralnost in označenost glasov (univerzalne značilnosti)
 • fonem, alofon; arhifonem, nevtralizacija opozicije
 • fonološka analiza (ugotavljanje in formalno zapisovanje fonoloških pravil)
 • metrična fonologija in teorija optimalnosti (osnovne značilnosti)
 • podroben opis glasov slovenskega jezika (fonemi in alofonske uresničitve)
 • fonotaktika (soglasniški sklopi, medsebojen vpliv glasov v govorni verigi)
 • prozodične značilnosti (trajanje, jakost, ton)
 • višina tona in tonski potek (tonski jeziki, tonemskost, stavčna intonacija)
 • drugi fonetični procesi v vezanem govoru (asimilacija in elizija)

Povezanost z drugimi predmeti


Predmet je podlaga za predmeta Teorija zgodovinskega jezikoslovja in Teorija opisnega jezikoslovja. Dopolnjuje se s predmetom Izbrana predavanja iz splošnega jezikoslovja.

Obveznosti študentov


Udeležba in sodelovanje na predavanjih. Izpit po 1.letniku, ki je hkrati tudi pogoj za vpis v drugi letnik.

Študijska literatura


 • Ladefoged, Peter (1993). A Course in Phonetics. Third Edition. London: Harcourt Brace.
 • Odden, David (2005) Introducing Phonology. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hawkins, Peter (1984). Introducing Phonology. London: Hutchinson.
 • Handbook of the International Phonetic Association; A guide to the use of the International Phonetic Alhabet. (1999) Cambridge: CUP.
 • Clark, J. and Colin Yallop (1995). An Introduction to Phonetics and Phonology. Oxford: Blackwell.
 • Toporišič, J. (2000) Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja.
 • Toporišič, J. (1978) Glasovna in naglasna podoba slovenskega jezika. Maribor: Založba Obzorja.

Posebnosti


Zgodovinsko glasoslovje je vključeno v predmet Teorija zgodovinskega jezikoslovja.

Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware