Menu [hide]

Hetitščina

tiskaj
Slovenščina
Predavateljici:


Urnik


Predavanja pri dr. Metki Furlan so ob torkih od 11.20 do 13.00 v predavalnici 6.

Vaje in seminar pri izr. prof. dr. Marini Zorman: gl. urnik v VIS-u


Opis predmeta po študijskem programu


Program: Primerjalno jezikoslovje
Obseg: 90 ur predavanj, 90 ur vaj in 60 ur seminarja
Letnik: 2., 3.

Izobraževalni smotri


Slušatelji se seznanijo s hetitščino do te mere, da lahko berejo in interpretirajo besedila in so sposobni primerjalnozgodovinskih interpretacij hetitskega jezikovnega gradiva.

Vsebina predmeta


Predavanja so ciklična in v takem obsegu, da podajo temeljno problematiko iz predhistorične hetitske slovnice:
 • indoevropskost hetitskega jezika, hetitščina in drugi indoevropski jeziki anatolske skupine (palajščina, lidijščina, luvijska skupina: klinopisna luvijščina, hieroglifna luvijščina, likijščina, milijščina);
 • indohetitska hipoteza;
 • praindoevropski fonemski sistem in hetitsko glasoslovje (problematika zlogovnih zapisov, dvojnega zapisovanja hetitskih medvokalnih konsonantov, Sturtevantovo pravilo, lenirani konzonant, indoevropski laringali in hetitsko stanje itd.);
 • hetitski binarni sistem slovničnega spola v primerjavi s triadnim v drugih indoevropskih jezikih;
 • hetitsko predhistorično oblikotvorje (samostalnik, pridevnik, zaimek, števnik, glagol);
 • hetitski glagolski sistem in njegove indoevropske osnove;
 • predhistorična interpretacija postanka hijevske konjugacije;
 • hetitsko nominalno in glagolsko besedotvorje;
 • indoevropske osnove hetitske skladnje, relativna kronologija nastanka hetitskih besednih družin;
 • leksikalne starine v hetitščini; mesto hetitščine v okviru indoevropske jezikovne družine.

Pri vajah branje sprva transliterarnih in transkribiranih, nato klinopisnih besedil:
 • hetitska opisna slovnica;
 • klinopisna pisava in njene značilnosti;
 • historični razvoj hetitskega jezika (na podlagi besedil iz različnih hetitskih obdobij);
 • osnovne značilnosti neindoevropskih jezikov Prednje Azije (akadščina, sumerščina, huritščina, protohatščina).

Povezanost z drugimi predmeti


Predmet je vsebinsko in metodološko povezan z drugimi predmeti v okviru programa primerjalno jezikoslovje indoevropskih jezikov.

Obveznosti študentov


Predpriprava, udeležba in tvorno sodelovanje pri vajah.

Dva kolokvija iz vaj in izpit iz seminarja.

Izpit iz predavanj pri izr. prof. dr. Metki Furlan opravijo slušatelji po II. in III. letniku po uspešno opravljenem kolokviju.

Študijska literatura


 • Friedrich, J. (1975). Elementarbuch I, II. Heidelberg (2. izdaja).
 • Friedrich, J. (1952-1966). Hethitisches Wörterbuch (z dopolnjenimi zvezki 1,2,3). Heidelberg.
 • Friedrich, J. (1960). Hethitisches Keilschrift - Lesebuch I, II. Heidelberg.
 • Hoffner, H. A. Jr., H. C. Melchert (2008). A Grammar of the Hittite Language. Part 1: Reference Grammar. Part 2: Tutorial. Languages of the Ancient Near East; 1. Winona Lake, IN.
 • Kammenhuber, A. (1969). Hethitisch, Palaisch, Luwisch und Hieroglyphenluwisch - V: Handbuch der Orientalistik. Altkleinasiatische Sprachen. Leiden 1969. Str. 119-357.
 • Melchert, C. (1994). Anatolian Historical Phonology. Amsterdam-Atlanta.
 • Pedersen, H. (1938). Hittitisch und die anderen indoeuropäischen Sprachen. Kopenhagen.
 • Puhvel, J. (1984-). Hittite Etymological Dictionary. Amsterdam.
 • Tischler, J. (1977-). Hethitisches etymologisches Glossar. Innsbruck.

Posebnosti


V programu Splošno jezikoslovje je predmet ena od izbir pri predmetu Stari indoevropski jezik.

Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware