Menu [hide]

Historična fonetika indoevropskih jezikov

tiskaj
Slovenščina
Predavatelj: doc. dr. Luka Repanšek
Vaje: asist. dr. Simona Klemenčič

Opis predmeta po študijskem programu


Program: Primerjalno jezikoslovje
Obseg: 60 ur predavanj, 60 ur vaj
Letnik: 1.

Izobraževalni smotri


Uvod v študij primerjalnega indoevropskega jezikoslovja, njegov raziskovalni model, metodologija in primarni ter sekundarni raziskovalni aparat. Slušatelji se uvajajo v metodologijo historičnega in primerjalnega jezikoslovja. Poznavanje historičnega glasoslovja je osnova za razumevanje drugih predmetov, ki jih vključuje primerjalno jezikoslovje indoevropskih jezikov (morfologija, etimologija.)

Vsebina predmeta


Poudarek na segmentalni fonologiji rekonstruiranega praindoevropskega glasovnega sistema. Razvoj kratkega in dolgega vokalizma, razvoj kratkih in dolgih diftongov, laringalna teorije, polvokali, likvide in nazali (zlogotvorni in nezlogotvorni), indoevropski priporniki in zaporniki (s posebnim poudarkom na germanskem glasovnem premiku in Vernerjevem zakonu in na razmerju kentum : satem pri zastopanju indoevropskih palatalov in labiovelarov).

Laringalna teorija je glasovno-historična metoda, ki pojasnjuje s pomočjo faktorja H (= "laringala") vrsto problemov v razvoju indoevropskih vokalov in konsonantov, kvalitete in kvantitete glasov v soseščini. Zato je pri predavanjih iz predmeta historična fonetika indoevropskih jezikov stalno prisotna.

Povezanost z drugimi predmeti


Gre za temeljni predmet študijskega programa, ki se metodološko in vsebinsko veže z vsemi predmeti v programu.

Obveznosti študentov


Izpit po 1. letniku in opravljenem kolokviju pri vajah.

Temeljna in dodatna študijska literatura


  • R.S.P. Beekes, Comparative Indo-European Linguistics: An Introduction. - Amsterdam, 1995. Poglavja: 4, 5, 9, 10, 11, 12.
  • B. Fortson, Indo-European Language and Culture: An Introduction. - London, 2004.
  • M. Mayrhofer, Indogermanische Grammatik I/2: Lautlehre. Heidelberg, 1986 oz. dopolnjena izd. 2012.
  • M. Mayrhofer, Die Hauptprobleme der indogermanischen Lautlehre seit Bechtel. Dunaj, 2004.
  • M. Meier-Brügger, Indogermanische Sprachwissenschaft. 9., durchgesehene und ergänzte Auflage. Berlin/New York, 2010 (ali angl. prevod starejše izdaje Indo-European Linguistics. Berlin/New York, 2003). Poglavja: E100–106, 500–510 in L100–423 oz. I-II.
  • O. Szemerényi, Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. 4. izd. Darmstadt, 1990 (ali angleški prevod Introduction to Indo-European Linguistics. Oxford, 1996). Poglavja: I–VI.
  • E. Tichy, Indogermanistisches Grundwissen. 3., vollständig überbearbeitete Auflage. Bremen, 2009 (ali angleški prevod A Survey of Proto-Indo-European. Bremen, 2006). Poglavja: 1–7.
  • Šekli, M.: Primerjalno glasoslovje slovanskih jezikov 1. Ljubljana, 2014. Poglavja: 1–2, 3 (do strani 117).
  • Kapović, M.: Uvod u indoevropsku lingvistiku. Zagreb, 2008. Strani: 121–290. Dostopno na: https://bib.irb.hr/datoteka/392402.Kapovic_-_Indoeuropska_lingvistika.pdf

Nadaljnja literatura se predpisuje sproti.

Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware