Menu [hide]

Izbrana poglavja iz indoevropskega primerjalnega jezikoslovja

tiskaj
Slovenščina
Nosilec predmeta: doc. dr. Luka Repanšek
Predavatelji:

Opis predmeta po študijskem programu


Program: Primerjalno jezikoslovje, 2. stopnja
Obseg: 60 ur predavanj
Letnik: 5.

Vsebina predmeta


Predmet je zasnovan tako, da se v skupni vsoti 60 ur predavanj izmenja več predavateljev s področja zgodovinskega primerjalnega jezikoslovja. Za posamezni sklop predavanj predavatelj v dogovoru z nosilcem (ta hkrati deluje kot koordinator) izbira iz nabora zahtevnejših, tudi ožje specifičnih poglavij iz indoevropske primerjalne slovnice: glasoslovje, naglasoslovje, oblikoslovje, besedotvorje, skladnja, leksikologija, zgodovinska slovnica slabše ali pozno dokumentiranih oz. študentu težje dostopnih, v osrednjem kurikulu manjšinsko zastopanih indoevropskih jezikov oz. vej indoevropskih jezikov.

Izobraževalni smotri


Predmet študenta seznani z različno obrobnejšo, ožje specifično problematiko indoevropske primerjalne slovnice in mu približa metodologijo raziskovalnega dela v indoevropeistiki.

Izpitne obveznosti:


Skupni pisni in ustni izpit iz vseh sklopov ter seminarsko delo pri enem od sklopov (po izbiri študenta).

Študijska literatura


Študijsko literaturo posamezni predavatelji predpišejo sproti, in sicer glede na izbrano tematiko posameznega sklopa ob pričetku predavanj. / Bibliography and study resources are provided by each individual instructor. Temeljna študijska literatura / Core references:
• H. Rix et al. Lexikon der indogermanischen Verben. 2. izd. Reichert Verlag. Wiesbaden, 2001.
• D. S. Wodtko, B. Irslinger, C. Schneider. Nomina im indogermanischen Lexikon. Winter Verlag. Heidelberg, 2008.
• G. Dunkel. Lexikon der indogermanischen Partikeln und Pronominalstämme. Winter Verlag. Heidelberg, 2014.
• M. Meier-Brügger. Indogermanische Sprachwissenschaft. 9. izd. Walter de Gruyter. Berlin/New York, 2010. / Indo-European Linguistics. Walter de Gruyter. Berlin/New York, 2003.
• H. H. Hock. Principles of Historical Linguistics. Mounton De Gruyter. Berlin, 1992.


Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware