Menu [hide]

Laringalna teorija

tiskaj
Slovenščina
Predavateljica: dr. Metka Furlan, red. prof.

Urnik


Predavanja so ob torkih od 13.00 do 13.45 v predavalnici 6.

Opis predmeta po študijskem programu


Program: Primerjalno jezikoslovje druga stopnja (dvodisciplinarno)

Obseg: 30 ur predavanj
Letnik: 1. letnik bolonjskega magistrskega programa Primerjalno jezikoslovje

Izobraževalni smotri


Sintetični pregled dosežkov laringalne teorije s poudarkom na njenih začetkih slušatelje seznani z metodo identificiranja praindoevropskih laringalov in prepoznavanja njihovega učinkovanja na sosednje vokale in konzonante.

Vsebina predmeta


Laringalna teorija je nov interpretativni model v indoevropeistiki, ki v nasprotju z mladogramatično šolo:

  • za indoevropski prajezik rekonstruira več soglasnikov grlniške vrste, ki so vplivali na barvo sosednjega vokala;
  • prek laringalov razlaga prvotno stanje praindoevropskih vokalnih barv;
  • rešuje vrsto problemov v razvoju indoevropskega vokalizma in konzonantizma;
  • omogoča strukturno enačenje posameznih morfoloških kategorij.

De Saussurjeva identifikacija dveh sonantičnih koeficientov, rekonstrukcija praide. predprevojnega edinega vokala *a1 = *e, nova interpretacija primarnih ide. dolžin, dolgih zlogotvornih sonantov, morfoloških kategorij (npr. koreni, set baze, nazalni prezenti ...) itd. Møllerjeva nadgradnja de Saussurjevega sistema, primerjava s semitskimi laringali in poimenovanje ide. "novih konzonantov" z laringal. Cunyjevo prepoznavanje fonetične vrednosti laringalov po zapori, prvotne strukture korena, razlaga baltoslovanskih akutiranih intonacij tipa lit. béržas. Kuryłowiczeva sinteza Møllerjevih in Cunyjevih dosežkov in nadgradnja (npr. nezveneči/zveneči zapornik + laringal; dolžine v zloženkah tipa sti. dvīpa-, Brugmannov zakon, tip sti. píbati, laringali so inertni konzonanti, grška in armenska proteza, praide. dolgi diftongi) s kulminacijo v enačbi *H2 = het. ḫ/ḫḫ. Benvenistova aplikacija dosežkov laringalne teorije na prepoznavanje prvotne strukture praide. korenov.

Dosežki laringalne teorije po Kuryłowiczu (premet laringala, Kuiperjevo pravilo, Eichnerjev zakon ...) Ponovna vzpostavitev ide. predprevojnih vokalov *e, *a in *o. Relativna kronologija obarvanja vokala *e laringalovi soseščini. Delež slovenskih jezikoslovcev k razvoju laringalne teorije (Oštir, Čop).

Povezanost z drugimi predmeti


Predmet je vsebinsko in metodološko povezan z drugimi predmeti v okviru programa primerjalno jezikoslovje indoevropskih jezikov.

Obveznosti študentov


Izpit.

Študijska literatura


  • F. O. Lindeman: Einführung in die Laryngaltheorie. Berlin 1970 (ali katera od kasnejših izdaj v angleški verziji Introduction to the "Laryngeal Theory" (1987, 1994, 1997).
  • M. Mayrhofer: Indogermanische Grammatik I/2. Heidelberg 1986. Str. 121-150.
  • O. Szemerényi: La théorie des laryngales - Bulletin de la Société de Linguistique de Paris LXVIII/1 (1973), 1-25.
  • A. Bammesberger: Studien zur Laryngaltheorie. Göttingen 1984.
  • B. Čop: Die indouralische Sprachverwandtschaft und die indogermanische Laryngaltheorie. Razprave SAZU. Classis II. Ljubljana 1970.

Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware