Menu [hide]

Marko Snoj

tiskaj
Slovenščina
dr. Marko Snoj, red. prof.
za indoevropsko primerjalno jezikoslovje


Stiki


Govorilne ure so ob sredah pred in po predavanjih.
Telefon: +386 (0)1 4706 235
Elektronska pošta: marko@zrc-sazu.si


Predavanja
Izpitni roki


Izpitni roki so v juniju in septembru ter po dogovoru.


Raziskovalno delo


Predavateljeva dela obravnavajo probleme slovenske in slovanske etimologije in akcentologije. Drugo delovno področje je albanistika. Njegov opus obsega skoraj 400 enot, od tega 30 znanstvenih in 26 strokovnih člankov, 27 prispevkov na strokovnih srečanjih in simpozijih, 4 slovarje, sodelovanje pri nadaljnjih 4 slovarjih ter albansko slovnico.


Življenjepis


Rojen 19. 4. 1959 v Ljubljani.

Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je leta 1982 diplomiral iz primerjalnega indoevropskega jezikoslovja in hetitologije. Leta 1984 je obranil magistrsko delo Problem i-jevske in u-jevske barve v refleksih indoevropskih zlogotvornih sonantov n, m, r, l v baltoslovanščini, leta 1989 pa disertacijo z naslovom Praslovanski z iz indoevropskega s v luči novejših akcentoloških spoznanj. Leta 1891 je začel delati v Etimološko-onomastični sekciji Inštituta za slovenski jezik SAZU (danes ZRC SAZU) na projektu Etimološki slovar slovenskega jezika. Prvo leto je delal honorarno, nato poldrugo leto kot stažist. Leta 1984 je postal raziskovalni asistent, leta 1986 raziskovalni sodelavec, leta 1990 znanstveni sodelavec, leta 1994 višji znanstveni sodelavec in leta 1999 znanstveni svetnik. Leta 1993 je bil izvoljen v naziv docent za primerjalno jezikoslovje indoevropskih jezikov, leta 1998 pa v naziv izredni profesor za isto področje. Od leta 2009 je redni profesor. V letih 1991 in 1992 se je kot Humboldtov štipendist izpopolnjeval na Oddelku za splošno in primerjalno jezikoslovje Univerze v Regensburgu. Do leta 2009 je bil glavni urednik revije Slovenski jezik - Slovene Linguistic Studies, ki izhaja v Ljubljani in ZDA. Na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje ljubljanske Filozofske fakultete od leta 1993 predava indoevropsko primerjalno slovnico, od leta 2000 pa še Uvod v etimološko metodo in študij virov. Od februarja 2008 deluje kot predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Leta 2015 je postal izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti.


Bibliografija


Neposredna povezava na bibliografijo v Cobissu.
Glavna dela:

  • Sodelovanje s samostojnimi geselskimi članki v: F. Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika II (Mladinska knjiga, Ljubljana 1982) in III (Mladinska knjiga, Ljubljana 1985); IV (ZRC SAZU, Ljubljana 2005) in V (ZRC SAZU, Ljubljana 2007). 265 + 355 + 494 +769 str.
  • Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen. Modrijan in ZRC SAZU. Ljubljana 2009. 603 str.
  • Slovenski etimološki slovar. 3. izdaja. ZRC SAZU, Založba ZRC. Ljubljana 2015.1052 str.
  • Slovenski etimološki slovar. 2., pregledana in dopolnjena izdaja. Modrijan. Ljubljana 2003. XXVII + 1022 str.
  • Slovar Janeza Svetokriškega I-II. SAZU in ZRC SAZU. Ljubljana 2006. XVIII + 711 + 710 str.
  • Rückläufiges Wörterbuch der albanischen Sprache. Buske Verlag. Hamburg 1994. XII + 482 str.
  • Kratka albanska slovnica. Filozofska fakulteta. Ljubljana 1991. 128 str.
  • Zur Akzentuierung der urslawischen sigmatischen Nominalstämme. Razprave, Classis 2, Razred za filološke in literarne vede, Philologia et litterae, 1996, 15, str. 289-299.
  • Naglaševanje praslovanskih -y/-7v- osnov ženskega spola. Slavistična revija okt.-dec. 1994, 42, št. 4, str. 491-528.
  • Zur Akzentuierung der urlawischen neutralen -men-Stämme. Linguistica 33, 1993, str. 227-241


Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware