Menu [hide]

Nominalna in pronominalna morfologija indoevropskih jezikov

tiskaj
Slovenščina
Predavatelj: doc. dr. Luka Repanšek

Opis predmeta po študijskem programu


Program: Primerjalno jezikoslovje
Obseg: 45 ur predavanj
Letnik: 2.

Izobraževalni smotri


Predmet uvaja slušatelje v problematiko rekonstrukcije prajezičnega morfološkega sistema s poudarkom na nominalni (samostalniški in pridevniški) ter pronominalni (zaimkovni) morfologiji in nakazuje tendence nadaljnjega razvoja v posameznih historičnih jezikih.

Vsebina predmeta


Prevojne in akcentske posebnosti in njihova uporaba v okviru morfoloških kategorij. Morfemska struktura zloga ter posledice teh zakonitosti v nekaterih besedotvornih procesih. Struktura debla v morfološkem procesu in sklonska obrazila. Značilnost posameznih sklanjatev. Problem pronominalne sklanjatve.

Povezanost z drugimi predmeti


Predmet se vsebinsko in metodološko veže s predmeti v okviru programa.

Obveznosti študentov


Izpit po 2. letniku.

Temeljna in dodatna študijska literatura


  • R.S.P. Beekes, Comparative Indo-European Linguistics: An Introduction. - Amsterdam, 1995. Poglavja: 13-17.
  • E. Benveniste, Origines de la formation des noms en indo-européen (I). - Paris, 1935.
  • K. Brugmann, Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen. - Berlin, 1970.
  • B. Fortson, Indo-European Language and Culture: And Introduction. - London, 2004.
  • W. P. Lehmann, Theoretical bases of Indo-European linguistics. - London-New York, 1995.
  • M. Meier-Brügger, Indogermanische Sprachwissenschaft. 9., durchgesehene und ergänzte Auflage. Berlin/New York, 2010 (ali angl. prevod starejše izdaje Indo-European Linguistics. Berlin/New York, 2003). Poglavja: III.C, D, E; IV.D; V.
  • O. Szemerényi, Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. 4. izd. Darmstadt, 1990 (ali angleški prevod Introduction to Indo-European Linguistics. Oxford, 1996). Poglavja: VII–VIII.
  • E. Tichy, Indogermanistisches Grundwissen. 3., vollständig überbearbeitete Auflage. Bremen, 2009 (ali angleški prevod A Survey of Proto-Indo-European. Bremen, 2006). Poglavja: 8–10.

Nadaljnja literatura se predpisuje sproti.

Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware