Menu [hide]

Podrobna vsebina za TOJ: morfologija

tiskaj
Slovenščina
Program: Splošno jezikoslovje
3. in 4. letnik, 60 ur predavanj

V predavanjih o morfologiji študentke in študenti dopolnjujejo tvorbeno teorijo skladnje s tvorbeno teorijo morfološke ravnine. Ta mora pojasniti, kaj govorci vemo o besedah svojega jezika, ko prepoznavamo, kaj je nova beseda našega jezika; kakšne fonemske verige in v njih izražene pomenske sestavine tvorijo možne besede; kakšne fonemske verige in v njih izražene pomenske sestavine ne morejo tvoriti besed. Naše intuicije o podobnostih in razlikah v obliki in pomenu besed ne moremo pojasniti samo z ugotavljanjem, da se v podobnih besedah pojavljajo isti morfemi. Tudi teorijo besed zato tvori algoritem, po katerem jezikoslovec domneva, da besede tvorimo oz. interpretiramo.

Vsebina predavanj


 • Predteoretično razumevanje pojma "beseda". Raziskovalni program tvorbene teorije besed: razlagalen opis znanja besed rojenega govorca preučevanega jezika.
 • (Ne)motiviranost jezikovnega znaka. Ali je način (leksikalizacija > besedotvorni postopki > oblikotvorni postopki > prosti slovnični morfemi > skladenjski postopki), kako se pomenske sestavine jezikovnega izraza izražajo v glasovni verigi, napovedljiv?
 • Konkatenativna linearna morfemska morfologija. Model morfemskega razvrščanja. Model morfemskih potekov.
 • Fonološki, morfološki in morfolonološki poteki.
 • Morfologija zgodnje tvorbene slovnice (Chomsky 1957; 1968; 1970; Lees 1960; Chomsky & Halle 1968).
 • Morfologija standardne tvorbene slovnice (Halle 1973 ). Sodelovanje (besedotvorne) fonologije in morfologije (Kiparsky 1982, 1985). Domneva o ekstrinsični stavi afiksov v besedi (Siegel 1979, Selkirk 1982, Aronoff 1976) in njene pomanjkljivosti.
 • Besedotvorje: oblikotvorje (Scalise 1988). Oblikotvorje kot tisti del morfologije, ki je relevanten za skladnjo; kaj je relevantno za skladnjo, je odvisno od teorije skladnje.
 • Zlaganje v morfologiji in skladnji. Lees 1960 : zloženke so pretvorbeno reducirana oblika globinske propozicije. Fonološke, morfološke, skladenjske in pomenske razlike med zloženko in skladenjsko zvezo. Podobnosti med načeli, ki opredeljujejo možne besede, in skladenjskimi, pomenskimi in pragmatičnimi načeli, ki opredeljujejo možne stavke (Baker 1987; Roeper 1988; Williams 1981, Selkirk 1982, Lieber 1983, Toman 1983).
 • Inkorporacija (Rosen 1989, Mithun 1984, Sapir 1911). Bakerjevo zrcalno načelo, dokazovanje skladenjske narave inkorporacije in protiugovori (Baker 1985, 1988; Williams in di Sciullo 1989).
 • Jedro besede (Williams 1981); endocentrična zgradba besede in besedne zveze; hierarhična razčlembe besede in besedne zveze; udeleženska razmerja med sestavnimi deli besede in med argumenti predikatnega izraza v skladnji, delovanje pravila Premesti X0 (HMC) v besedi in stavku.
 • Alternativna pristopa sodobne tvorbene morfologije. (i) Domneva minimalistične slovnice, da uravnava morfologijo in skladnjo en sam sistem pravil; tudi beseda nastaja s sestavljanjem po skladenjskih načelih in razmerjih. (ii) Leksikalistična domneva o skladenjski inpenetrabilnosti besede: sodelovanje med skladenjskim in morfološkim algoritmom je v slovnici zagotovljeno s substantivnimi univerzalijami in načeli, skupnimi morfološkim in skladenjskim postopkom.
 • Minimalizem v tvorbeni teoriji jezika preučuje domnevo, da je jezik optimalno načrtovan sistem z ozirom na pogoje, ki jih jeziku postavljajo kognitivni sistemi, s katerimi součinkuje: jezik je tem sistemom optimalno dosegljiv sistem. V minimalistični slovnici so besede skladenjsko, fonetično in pomensko opredeljene z oznakami. Skladnja preverja ustreznost slovničnih oznak in sicer tako, da upošteva, katere od oznak besede so za pomen in izgovor skladenjske zveze relevantne. Minimalistična skladnja je zato v pomembnem delu teorija oznak in njihove vloge v skladnji.

Obveznosti študentk in študentov so, da sodelujejo na predavanjih, izpolnjujejo navodila za samostojno branje in opravijo izpit.


Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware