Menu [hide]

Podrobna vsebina za TOJ: semantika

tiskaj
Slovenščina
Program: Splošno jezikoslovje
3. in 4. letnik, 60 ur predavanj

V predavanjih iz semantike študentke in študenti spoznavajo teorijo tvorbene slovnice o pomenski zmožnosti, ki govorcu omogoča, da interpretira stavke svojega jezika. Semantika tvorbene teorije jezika je teorija o tem, kaj vemo, ko vemo, kaj stavek pomeni: kakšno je znanje, ki ga ljudje očitno imamo, ko misli ubesedujemo v besedne zveze in brez vidnega napora besedne zveze okoliščinam ustrezno interpretiramo. Ker je stavčnih pomenov nepreštevno veliko, je teorija pomena algoritem, po katerem jezikoslovec domneva, da stavkom pridružujemo njihove pomene. Ko skuša semantika eksplicirati pomensko zmožnost govorca, domneva, (i) da govorci tvorimo sodbe, kateri stavčni pomeni so si podobni po obliki in pomenu, ter da so te sodbe med govorci sistematične; (ii) da smo take sodbe zmožni tvoriti o katerem koli stavčnem paru svojega jezika; (iii) da je naloga semantike, da izdela opis tistega dela naše jezikovne zmožnosti, ki te pomenske sodbe omogoča, in sicer tak, da ločuje med sodbami, ki jih omogoča jezikovna zmožnost, in sodbami, ki jih tvorimo zaradi znanja o svetu; (iv) da ta opis sestavlja končno število načel in pravil.

Vsebina predavanj


 • Pomenska zmožnost govorca. Pomenska razmerja: pomenska posledica, sopomenskost, protislovnost, predpostavka, dvoumnost, nejasnost / nedoločnost, anomalnost, ustreznost.
 • Načelo sestavljivosti pomena jezikovnega izraza: pomen jezikovnega izraza je funkcija njegovih delov in razmerij med njimi. Denotacijska in reprezentacijska teorija pomena. Metajezik semantike.
 • Resnica: a posteriori in a priori resnica; nujna in kontingentna resnica; analitična in sintetična resnica. Denotacijska semantika, oprta na korespondenčno teorijo resnice.
 • Skladnja in semantika stavčne logike.
 • Skladnja in semantika predikatne logike.
 • Skladnja in semantika kvantifikatorjev. Določanje kvantifikatorjevega dosega. Interpretacija stavčnih pomenov s kvantificiranimi izrazi.
 • Skladnja in semantika intenzionalnih stavkov. Okoliščine in sopoložaj v intenzionalni semantiki. Epistemska logika. Deontska logika.
 • Skladnja in semantika časa.
 • Semantika dogodka in glagolski vid.
 • Od propozicionalnega k nameravanemu pomenu. Semantika kot teorija logične oblike stavkov in pragmatika kot teorija smiselne rabe jezika. Sistematično v rabi jezika je, da v konkretnih okoliščinah rabe interpretacija glasovne verige presega pomen, kot ji ga izdelajo stavkotvorna pravila slovnice. Psihološko usmerjene pragmatike: kakšni kognitivni poteki omogočajo interpretu sklepati o "nadpomenu".
 • Teorija govornih dejanj.
 • Načelo sodelovanja in teorija implikatur.
 • Teorija relevantnosti.

Obveznosti študentk in študentov so, da sodelujejo na predavanjih, izpolnjujejo navodila za samostojno branje in opravijo izpit. Izpitni rok je vsak zadnji teden v mesecu.

Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware