Menu [hide]

Pregled splošnega jezikoslovja

tiskaj
Slovenščina
Predavateljica: red. prof. dr. Marija Golden

Opis predmeta po študijskem programu


Program: Splošno jezikoslovje
Obseg: 60 ur predavanj
Letnik: 1.

Izobraževalni smotri


Pri predmetu se slušatelj seznani s problematiko, ki je podrobneje obdelana v glavnih predmetih smeri, in z nekaterimi enciklopedičnimi podatki o jeziku in jezikih; z mestom jezikoslovja v znanosti in kulturi.

Vsebina predmeta


 • Namen in vsebina študijske smeri splošno jezikoslovje.
 • Zgodovina jezikoslovja v glavnih črtah.
 • O teoriji jezika kot osrednjem delu jezikoslovja, vklj. O teoriji slovnic.
 • Slovnica: fonetika, fonologija, oblikoslovje, skladnja, pomenoslovje s slovarjem; osnovni pojmi, osrednji problemi.
 • Razmerje med jezikom in kulturo.
 • Razmerje med jezikom in drugimi vedami, zlasti humanističnimi.
 • Razni enciklopedični podatki o jeziku in jezikih; jeziki sveta: jezikovne družine, zemljepisna porazdelitev, število govorcev, politična pripadnost; pisave.
 • Problematika zgodovinskega jezikoslovja.
 • Jezikoslovne šole.
 • Klasiki jezikoslovja.
 • Uporabno jezikoslovje: kaj je, zvrsti.

Povezanost z drugimi predmeti


Predmet je uvod v vse druge predmete študijske smeri splošno jezikoslovje. Dopolnjuje se s predmetom izbrana predavanja iz splošnega jezikoslovja.

Obveznosti študentov


Udeležba in tvorno sodelovanje pri predavanjih. Manjše sprotne pisne obveznosti. Izpit po 1. letniku (je pogoj za vpis v 2. letnik).

Obveznosti študentk in študentov so, da sodelujejo na predavanjih, izpolnjujejo navodila za samostojno branje in opravijo izpit. Izpitni rok je vsak zadnji teden v mesecu.

Študijska literatura


 • M. Golden, O jeziku in jezikoslovju. - Ljubljana, 1996
 • ali kak uvod v splošno jezikoslovje po dogovoru s predavateljem predmeta (glede na slušateljevo znanje tujih jezikov).

Posebnosti


Predmet je primeren tudi za slušatelje drugih smeri FF, kolikor se zanimajo za splošnojezikovno problematiko.

Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware