Menu [hide]

Stara cerkvena slovanščina

tiskaj
Slovenščina
Predavateljica: doc. dr. Vanda Babič

Izobraževalni smotri


Predmet Stara cerkvena slovanščina kot najstarejši pisni jezik Slovanov in hkrati praslovanščini najbližji slovanski jezik daje slušatelju trdne osnove za preučevanje zgodovinskih slovnic slovanskih jezikov in za primerjalni jezikovni študij, poleg tega pa ga seznanja tudi s starimi književnostmi slovanskih narodov, npr. z rusko, srbsko, hrvaško itd.

Vsebina predmeta


Kulturnozgodovinsko ozadje nastanka stare cerkvene slovanščine, misija Cirila in Metoda, njuno in njunih učencev delo. Nastanek slovanskih pisav (glagolice, cirilice) in njuna usoda. Opis glavnih glagolskih in cirilskih spomenikov prvega obdobja ter poznejših redakcij. »Panonska« in »makedonska« teorija o izvoru stare cerkvene slovanščine. Položaj stare cerkvene slovanščine glede na praslovanščino in današnje slovanske jezike. – Glasoslovje v primerjavi s praslovanskim in današnjim stanjem. – Oblikoslovje: pregibne besedne vrste, sklanjatve, spregatve, stopnjevanje; nepregibne besedne vrste in njihova raba. – Pregled redakcij: hrvaške in srbske, makedonske, bolgarske, ruske in češke. – Glagolska paleografija: pregledno podan razvoja glagolice od prvotne do oglate in kurzivne glagolice ter njene rabe od prvih spomenikov do ostankov glagolskih zapisov in drugih fragmentov na Slovenskem. Cirilska paleografija: upošteva razvoj pisave pri južnih in vzhodnih Slovanih in posebnosti posameznih redakcij.

Povezanost z drugimi predmeti


Povezuje se s primerjalno-zgodovinsko usmerjenimi jezikoslovnimi predmeti in s kulturološkimi vsebinami, ki se nanašajo na starejše faze v slovanskem pismenstvu.

Obveznosti študentov


Izpit po programu predmeta Stari indoevropski jezik.

Študijska literatura


Slovnice:
 • Tomšič, F.: Starocerkvenoslovanska slovnica in čitanka za višje razrede srednjih šol. Ljubljana 1943.
 • Hamm, J.: Staroslavenska gramatika. Zagreb 1970.
 • Nahtigal, R.: Slovanski jeziki. Ljubljana 1952 (Predhistorična doba).
 • Đorđić, P.: Staroslavenski jezik. Matica srpska 1975.
 • Nikolić, S.: Staroslavenski jezik. I: Pravopis, glasovi, oblici. Beograd 1989.
 • Ugrinova-Skalovska, R.: Staroslavenski jazik. Gramatika, tekstovi, rečnik kon gramatikata i tekstovite. Skopje 1970.
 • Kuljbakin, S.: Staroslovenski jezik. Beograd 1930.
 • Aitzetmüller, R.: Altbulgarische Grammatik als Einführung in die slavische Sprachwissenschaft. Freiburg i. Br. 1978.
 • Besedina-Nevzorova, V. P.: Staroslavjanskij jazyk. Harkov 1962
 • Bielfeldt, T.: Altslawische Grammatik. Einführung in die slavischen Sprachen. Halle 1961
 • Brajerski, T.: Język staro-cerkiewno-słowiański. Lublin 1967.
 • Czesław Łapicz, T. F.: Język staro-cerkiewno-słowiański. Toruń 1979.
 • Diels, P.: Altkirchenslavische Grammatik I-II. Heidelberg 1963.
 • Dobrev, I.: Starobilgarska gramatika. Teorija na osnovite. Sofija 1982.
 • Elkina, N. M.: Staroslavjanskij jazyk. Moskva 1960.
 • Gorškov, A. I.: Staroslavjanskij jazyk. Harkov 1962.
 • Gilibov, I.: starobilgarski ezik s uvod v slavjanskoto ezikoznanie. Čast pirva. Uvod i fonetika. Sofija 1980.
 • Haburgaev, G. A.: Staroslavjanskij jazyk. Moskva 1974.
 • Ivanova, T.A.: Staroslavjanskij jazyk. Moskva 1977.
 • Krivčik, V. F. / Možejko, N. S.: Staroslavjanskij jazyk. Minsk 1974.
 • Kurz, J.: Učebnice jazyka staroslověnského. Praha 1969.
 • Lehr-Spławiński, T.: Zarys gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego na tle porównawczym. *Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973.
 • Leskien, A.: Handbuch der altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache. Heidelberg 1962.
 • Łoś, J.: Gramatyka starosłowiańska. Lwów-Warszawa-Kraków 1922.
 • Lunt, H.: Old Church Slavonic Grammar. S-Gravenhage 1968.
 • Matveeva-Isaeva, A.V.: Lekcii po staroslavjanskomu jazyku. Leningrad 1958.
 • Mirčev, K.: Starobilgarski ezik. Sofija 1972.
 • Nandris, G.: Old Church Slavonic Gramamr. London 1965.
 • Radovich, N.: Grammatica dello Slavo ecclesiastico antico. Padova 1982.
 • Rosenkranz, R.: Historische Laut- und Formenlehre des Altbulgarischen. Heidelberg 1954.
 • Schmalstieg, W. R.: An Introduction to Old Church Slavic. Columbus, Ohio 1983.
 • Seliščev, A. M.: Staroslavjanskij jazyk. Moskva I-1951, II-1952.
 • Słoński, S.: Gramatyka języka starosłowańskiego (starobułgarskiego). Warszawa 1950.
 • Stanislav, J.: Starosloviensky jazyk. Bratislava I-1978, II-1987.
 • Trubetzkoy, N. S.: Altkirchenslavische Grammatik. Wien 1968.
 • Trunte, H.: Slověnoskyi języki. Ein praktisches Lehrbuch des Kirchenslavischen in 30 Lektionen. Zugleich eine *Einführung in die slavische Philologie. Bd. 1 Altkirchenslavisch. München 1990.
 • Vaillant, A.: Manuel du vieux slave I-II. Paris 1964.
 • Van Wijk, N.: Geschichte der altkirchenslavischen Sprache. Berlin-Leipzig 1931 (ruski prevod: Istorija staroslavjanskogo jazyka. Moskva 1957).
 • Večerka, R.: Staroslověnština. Praha 1984.
 • Vondrák, V.: Altkirchenslavische Grammatik. Berlin 1912.
 • Weingart, M.: Rukovět' jazyka staroslověnského. Praha I-1937, II-1938.

Čitanke:
 • Aleksić, R.: Čitanka staroslovenskog jezika. Beograd 1950.
 • Auty, R.: Handbook of Old Church Slavonic. II. Texts and Glossary. London 1968.
 • Dinekov, P. / Kuev, K. / Petkanova, D.: Hristomatija po starobilgarska literatura. Sofija 1967.
 • Hamm, J.: Staroslovenska čitanka. Zagreb 1960.
 • Mareš, F. V.: An Anthology of Church Slavonic Texts of Western (Czech) Origin. München 1979.
 • Nikolić, S.: Staroslovenski jezik II. Primeri sa rečnikom. Beograd 1989.
 • Stojanov, S. / Janakiev, M.: Starobilgarski ezik. Tekstove i rečnik. Sofija 1976.
 • Vaillant, A.: Textes vieux-slaves. Paris 1968. Vondrák, V.: Církevněslovanská chrestomatie. Brno 1925.
 • Weingart, M. / Kurz, J.: Texty ke studiu jazyka a písemnictví staroslověnského. Praha 1949.
 • Prim. čitanke v slovnicah F. Tomšiča, P. Dielsa, A. Leskiena.

Slovarji:
 • Miklošič, F.: Lexicon palaeslovenico-graeco-latinum emendatum auctum. Wien 1862-1865.
 • Sadnik, L. / Aitzetmüller, R.: Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten. Heidelberg 1955.
 • Slovník jazyka staroslověnského. Praha 1958-.
 • Prim. priročne slovarčke v čitankah.

Paleografije:
 • Eckhardt, Th.: Azbuka. versuch einer Einführung in das Studium der slavischen Paläographie. Wien-Köln 1989.
 • Jagić, V.: Glagoličeskoe pis'mo. Enciklopedija slavjanskoj filologii 3. Sanktpeterburg 1911.
 • Vajs, J.: Rukovět' hlaholské paleografie. Praha 1932.
 • Štefanić, V.: Die glagolitische Kursivschrift. Die Welt der Slawen X. Wiesbaden 1965.
 • Lavrov, P. A.: Paleografičeskoe obozrenie kirillovskago pisoma. Enciklopedija slavjanskoj filologii $/I. Petrograd 1915.
 • Karskij, E. F.: Slavjanskaja kirillovskaja paleografija. Leningrad 1928.
 • Ščepkin, V. N.. Učebik russkoj paleografii. Moskva 1918.

Posebnosti


Predmet je ena od izbir pri predmetu Stari indoevropski jezik.

Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware