Menu [hide]

Teorija opisnega jezikoslovja

tiskaj
Slovenščina
Predavateljica: red. prof. dr. Marija Golden

Opis predmeta po študijskem programu


Program: Splošno jezikoslovje
Obseg: 180 ur predavanj
Letnik: 2. - 4.

Izobraževalni smotri


Seznanitev s teorijo opisnega jezikoslovja, zlasti s teorijo opisne slovnice.

Vsebina predmeta


 • Teorija slovnic.
 • Paradigmatski in sintagmatski odnosi.
 • Jezikovne enote: poved, stavek, besedna zveza, beseda, morfem.
 • Teorija oblikoglasja, oblikoslovja in oblikoskladnje.
 • Slovnične kategorije.
 • Teorija skladnje. Sodobne skladenjske šole.
 • Slovnične funkcije.
 • Pomenoslovje. Jezik kot kodiranje stvarnosti. Besedni in stavčni pomen; slovnični in slovarski pomen; presupozicije.
 • Tipološka razvrstitev jezikov. Jezikovne univerzalije. Tipološka primerjava med slovenščino in drugimi jeziki.
 • Pragmatika.
 • Besediloslovje.
 • Stilistika.

Podrobna vsebina za skladnjo, semantiko in morfologijo.

Povezanost z drugimi predmeti


S predmetom Teorija zgodovinskega jezikoslovja je Teorija opisnega jezikoslovja osrednji predmet študijske smeri. Gradi na predmetih Fonetika in fonologija ter Pregled splošnega jezikoslovja. Dopolnjuje se s predmetom Izbrana predavanja iz splošnega jezikoslovja.

Obveznosti študentov


Udeležba in tvorno sodelovanje na predavanjih. Manjše sprotne pisne obveznosti. Izpit (iz snovi 2. in 3. letnika) po 3. letniku (je pogoj za vpis v 4. letnik), po 4. letniku kot del diplomskega izpita (snov 4. letnika in pregledno vsa snov 2.-4. letnika).

Študijska literatura


 • M. Golden, O jeziku in jezikoslovju. - Ljubljana, 1996.
 • P. H. Matthews, Morphology. - Cambridge, 1974.
 • P. H. Matthews, Syntax. - Cambridge, 1981.
 • J. Lyons, Semantics (I,II). - Cambridge, 1977.
 • H. Kronasser, Handbuch der Semasiologie. - Heidelberg, 1952.
 • B. Comrie. Language universals and language typology. - Oxford, 1981
 • ali drugi učbeniki po dogovoru s predavateljem predmeta (glede na slušateljevo znanje tujih jezikov).

Priporočena strokovna literatura za skladnjo, semantiko in morfologijo.

Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware