Menu [hide]

Teorija zgodovinskega jezikoslovja

tiskaj
Slovenščina
Predavatelj: akad. dr. Janez Orešnik, red. prof.

Opis predmeta po študijskem programu


Program: Splošno jezikoslovje
Obseg: 180 ur predavanj
Letnik: 2. - 4.

Izobraževalni smotri


Seznanitev z zgodovinskim razvojem jezika s poudarkom na razvoju indoevropskih jezikov. Poglobljena seznanitev s primerjalnim jezikoslovjem kot najpomembnejšim delom zgodovinskega jezikoslovja.

Vsebina predmeta


Problemi in metode zgodovinskega jezikoslovja. Glasovne spremembe (vrste, razmerje do zgradbe in funkcije, glasovni zakon). Analogija (tipologija analogije, analogične spremembe). Skladenjske spremembe. Spremembe pomena. Jeziki v stiku (izposojanje, narečja, koine, pidžin, kreolski jeziki). Narava in vzroki jezikovnih sprememb. Nastanek jezika in jezikov.

Povezanost z drugimi predmeti


S Teorijo opisnega jezikoslovja? je Teorija zgodovinskega jezikoslovja osrednji predmet študijske smeri. Gradi na predmetih Pregled splošnega jezikoslovja ter Fonetika in fonologija. Dopolnjuje se s predmetom Izbrana predavanja iz splošnega jezikoslovja.

Obveznosti študentov


Udeležba in tvorno sodelovanje pri predavanjih. Manjše sprotne pisne obveznosti. Izpit (iz snovi 2. in 3. letnika) po 3. letniku (je pogoj za vpis v 4. letnik), po 4. letniku kot del diplomskega izpita (snov 4. letnika in pregledno vsa snov 2. - 4. letnika).

Študijska literatura

  • H. Hock, Principles of historical linguistics. - Berlin, 1991.
  • O. J. L. Szemerényi, Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. - Darmstadt, 1980.
  • O. J. L. Szemerényi, Introduction to Indo-European linguistics. - Oxford, 1996
  • ali kak drug učbenik po dogovoru s predavateljem predmeta (glede na slušateljevo znanje tujih jezikov).

Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware