Menu [hide]

Uporabno jezikoslovje

tiskaj
Slovenščina
Predavateljica: red. prof. dr. Albina Nećak-Lük?


Opis predmeta po študijskem programu


Program: Splošno jezikoslovje
Obseg: 180 ur predavanj, 60 ur seminarja
Letnik: 1. - 4.

Izobraževalni smotri


Seznanitev z izbranimi poglavji iz uporabnega jezikoslovja. Glavne možnosti so navedene v točki 3.

Vsebina predmeta


Sociolingvistika. Etnolingvistika. Psiholingvistika. Nevrolingvistika (tudi alalija). Didaktika pouka materinščine in tujih jezikov. Tehnika in teorija prevajanja; strojno prevajanje. Kontrastivno jezikoslovje. Pravopis in pravorečje. Slovaropisje. Matematično jezikoslovje. Računalniško jezikoslovje. Statistično jezikoslovje.

Povezanost z drugimi predmeti


Podlaga tega predmeta so vsi teoretični predmeti smeri.

Obveznosti študentov


Udeležba in tvorno sodelovanje na predavanjih. Manjše sprotne pisne obveznosti iz vaj. Kolokvij iz vaj, izpit iz predavanj po 2. letniku (iz snovi 2. letnika, je pogoj za vpis v 3. letnik) po 3. (iz snovi 3. letnika, je pogoj za vpis v 4. letnik) in po 4. letniku (iz snovi v obsegu izbranih predavanj, je pogoj za pripustitev k diplomi).

Študijska literatura


  • Contact Linguistics (I,II). - Berlin-New York,1996.
  • R. Fasold, The Sociolinguistics of Language. - Oxford, 1990.
  • R. Fasold, The Sociolinguistics of Society. - Oxford, 1992.
  • Linguistic Change under Contact Conditions. - Berlin-New York, 1995.
  • J. J. Gumperz, Language Identity. - Cambridge, 1990.
  • Uporabno jezikoslovje 4. - Ljubljana, 1995.
  • D. Škiljan, Jezička politika. - Zagreb, 1988.
  • Sociolinguistics (I,II). - Berlin-New York, 1987.
  • Uporabno jezikoslovje 5. - Ljubljana, 1998.
  • U. Weinreich, Languages in contact. - The Hague-Paris, 1974.

Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware