Menu [hide]

Varja Cvetko-Orešnik

tiskaj
Slovenščina
dr. Varja Cvetko Orešnik, red. prof.
za primerjalno jezikoslovje indoevropskih jezikov


Stiki


Govorilne ure po predhodnem dogovoru preko elektronske pošte.
Elektronski naslov: cvetko@zrc-sazu.si

Predavanja
Izpiti


Vsak prvi petek v mesecu ob 16.30 v predavalnici 6.Življenjepis


Varja Cvetko Orešnik (3. 5. 1947, Ljubljana) je na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomirala iz B predmeta (slovenski jezik s književnostjo) l. 1969, iz A predmeta (primerjalno jezikoslovje indoevropskih jezikov) l. 1972. Od avgusta 1972 do maja 1974 je bila stažist na Oddelku za primerjalno jezikoslovje in orientalistiko Filozofske fakultete v Ljubljani. V študijskem letu 1973/74 se je s štipendijo avstrijske vlade izpopolnjevala na Inštitutu za jezikoslovje Univerze na Dunaju. 31. 5. 1974 je bila izvoljena za asistenta za primerjalno jezikoslovje - smer indoiranski jeziki. Disertacijo z naslovom Baltoslovansko-indoiranski jezikovni odnosi v luči raziskav indoevropske arealne lingvistike je po predhodnem rigorozu uspešno zagovarjala 16. 10. 1979 in bila promovirana 20. 11. 1979 za doktorja jezikoslovnih znanosti. 25. 11. 1980 je bila izvoljena v naziv docent za primerjalno jezikoslovje, 24. 4. 1986 v naziv izredni profesor za vzhodne indoevropske jezike in 29. 6. 1992 v naziv redni profesor za primerjalno jezikoslovje indoevropskih jezikov. Ves čas je vodila predavanja in seminarje v predpisanem obsegu za študente primerjalnega jezikoslovja indoevropskih jezikov (Historična slovnica stare indijščine; Historično glasoslovje indoevropskih jezikov, Historično oblikoslovje indoevropskih jezikov) ter izbirna ciklična predavanja (Gotski jezik, Benvenistov prispevek k indoevropeistiki s posebnim poudarkom na njegovem delu Origines de la formation des noms en indo-européen (Paris 1935), Struktura indoevropskega glagola, Novejše teorije o indoevropski nominalni in pronominalni sklanjatvi). Na predlog Znanstvenega sveta Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU je bila v Razredu za filološke in literarne vede SAZU 19. 12. 1991 izvoljena v naziv znanstvene svetnice ter po soglasju Filozofske fakultete (14. 10. 1991) s sklepom direktorja ZRC SAZU z dne 9. 1. 1992 izbrana na delovno mesto znanstvene svetnice v Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU za 1/3 delovnega časa. 22. 1. 1992 je bila imenovana (z začetkom dela 1. 2. 1992) za upravnico Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU z mandatom, ki traja 4 leta. Ponovno je bila imenovana še v treh mandatih (1996, 2000, 2004). Z referati je sodelovala na mednarodnih simpozijih v Zagrebu (1977, 1981), na Dunaju (1979, 1984, 1989, 1991), v Celovcu (1986), Gradcu (1990) in Ljubljani (1988, 1990, 1991). Krajši delovni oz. študijski obiski na univerzah: v Vidmu (1986), Regensburgu (1979,1987) in Celovcu (1989). Bila je članica komisij za oceno in zagovor pri doktorskih disertacijah: 1987 Metka Furlan, 1989 Marko Snoj (mag. 1984), 1998 Marina Zorman (mag. 1993), 2005 Simona Klemenčič (mag. 2003); Nataša Terbovšek Coklin mag. 2004 (vse obranjeno na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani).

V letih 1984-1986 je bila predstojnica Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje in orientalistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Do oktobra 2001 je bila članica uredniškega odbora Slavistične revije, Ljubljana. Je članica mednarodnih društev Wiener Sprachgesellschaft in Indogermanische Gesellschaft. V navedenem obdobju je bila članica Sveta za znanost Vlade Republike Slovenije in kot nacionalni koordinator za področje Jezikoslovje članica Raziskovalnega sveta za področje Humanistika pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije. Veliko priznanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 2006.


Bibliografija


Glavna dela:

  • Slovenskost Brižinskih spomenikov in nekatere novejše hipoteze o njih, v: Srednji vek v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, Obdobja 10, Ljubljana 1989.
  • K Miklošičevim razlagam pri samostalniški in pridevniški sklanjatvi in njegovi panonski teoriji, v: Miklošičev zbornik, Obdobja 13, Ljubljana 1991.
  • H kritikam Ramovševe interpretacije Brižinskih spomenikov: ot zlodeine oblazti: od zlauui bosige, Slavistična revija 1992; Kritische Sicht der Gruppe *tl/dl unter spezieller Berücksichtigung des rumänischen mocirla, Linguistica 1993.
  • K Isačenkovemu poskusu zavrnitve Ramovševih argumentov za slovenskost Brižinskih spomenikov, v: Zbornik Brižinski spomeniki, Ljubljana 1996.
  • K metodologiji preučevanja baltoslovansko-indoiranskih jezikovnih odnosov, Prvi del, Ljubljana 1998.

Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware