Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

red. prof. dr. Tatjana Marvin
redna profesorica za področje splošnega jezikoslovja

Stiki:

1. POUČEVANJE

Predavanja 2019/20:

 • Pregled splošnega jezikoslovja (zimski semester)
 • Uvod v jezikoslovje (zimski semester, MA-kognitivna znanost)- pridruženo predmetu Pregled splošnega jezikoslovja
 • Teorija opisnega jezikoslovja-morfologija (letni semester)
 • Teorija opisnega jezikoslovja-skladnja (letni semester)

Urnik 2019/20

 • zimski semester: Pregled splošnega jezikoslovja+Uvod v jezikoslovje: četrtek 8.50-12.10, soba 6

2. ŽIVLJENJEPIS

Izobrazba:

1997 profesor angleškega jezika s književnostjo, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
2003 doktor znanosti s področja jezikoslovja, Massachusetts Institute of Technology, ZDA

Zaposlitev:

1997-1998 asistent, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, UL FF
2002-2011 asistent, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, UL FF
2011- visokošolski učitelj, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, UL FF

Nazivi:

1998 asistent za področje angleškega jezika
2003 docent za področje splošnega jezikoslovja
2011 izredni profesor za področje splošnega jezikoslovja
2017 redni profesor za področje splošnega jezikoslovja

3. BIBLIOGRAFIJA (izbor: izvirni znanstveni članki, članki v zbornikih in monografijah)

Za kopijo člankov pošljite elektronsko pošto na tatjana.marvin@ff.uni-lj.si.

 • MARVIN, Tatjana. 2019. O predvidljivosti slovnične kategorije spola v slovenščini. Slavistična revija: časopis za jezikoslovje in literarne vede, 67:2, str. 151-158. https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-3.
 • MARVIN, Tatjana, Jure DERGANC, Samo BEGUŠ in Saba BATTELINO. 2018. Word Selection in the Slovenian Sentence Matrix Test for Speech Audiometry. V Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2018. http://www.sdjt.si/wp/dogodki/konference/jtdh-2018/zbornik-jtdh-2018/
 • MARVIN, Tatjana, Jure DERGANC in Saba BATTELINO. 2017. Adapting the Freiburg monosyllabic word test for Slovenian. Linguistica, 57:1, Sounds and Melodies Unheard: Essays in Memory of Rastislav Šuštaršič.
 • MARVIN, Tatjana. 2016. On agentive and instrumental deverbal nominalizations in Slovenian. Jezikoslovlje, 17: 1/2, str. 321-337. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=247506. COBISS.SI-ID 63054434
 • BATTELINO, Saba, DERGANC, Jure, MARVIN, Tatjana. 2016. Izbor slovenskih enozložnih besed za govorne teste, V: BATTELINO, Saba (ur.), in dr. Zbornik prispevkov, 7. kongres otorinolaringologov Slovenije, Portorož, 22.-24. september 2016, Medicinski razgledi 55:2, str. 71-76.
 • ILC, Gašper, MARVIN, Tatjana. 2016. Unaccusatives in Slovenian from a cross-linguistic perspective. V: MARUŠIČ, Franc (ur.), ŽAUCER, Rok (ur.). Formal studies in Slovenian syntax : in honor of Janez Orešnik, (Linguistik aktuell/Linguistics today, 236). Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, str. 145-166.
 • MANOUILIDOU, Christina, DOLENC, Barbara, MARVIN, Tatjana, PIRTOŠEK, Zvezdan. 2016. Processing complex pseudo-words in mild cognitive impairment : the interaction of preserved morphological rule knowledge with compromised cognitive ability. Clinical linguistics & phonetics, 30:1, str. 49-67. www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/02699206.2015.1102970.
 • MARVIN, Tatjana. 2013. Is word structure relevant for stress assignment. V: MATUSHANSKY, Ora (ur.), MARANTZ, Alec (ur.). Distributed Morphology Today: Morphemes for Morris Halle. Cambridge (Mass.); London: The MIT Press, str. 79-93.
 • MARJANOVIČ, Katarina, MANOUILIDOU, Christina, MARVIN, Tatjana. 2013. Word-formation rules in Slovenian agentive deverbal nominalization : a psycholinguistic study based on pseudo-words. Slovenski jezik - Slovene linguistic studies, 9, str. 93-109.
 • MARVIN, Tatjana, STEGOVEC, Adrian. 2012. On the Syntax of Ditransitive Sentences in Slovenian. Acta Linguistica Hungarica, 59:(1–2), str. 177–203.
 • MARVIN, Tatjana. 2012. A Note on Applicatives. Syntax and Semantics, Volume 38; V: The End of Argument Structure? (ur. M.C. Cuervo and Y. Roberge). Bingley, UK: Emerald.
 • MARVIN, Tatjana. 2008. The interaction between stress, syntax and meaning in Slovenian priscianic formations. V: MARUŠIČ, Franc (ur.), ŽAUCER, Rok (ur.). Studies in formal Slavic linguistics: contributions from Formal Description of Slavic Languages 6.5, (Linguistik international, 19). Frankfurt am Main: Peter Lang, str. 191-212.
 • MARUŠIČ, Franc, MARVIN, Tatjana, ŽAUCER, Rok. 2008. Depictive secondary predication with no PRO. V: ZYBATOW, Gerhild (ur.). Formal description of Slavic languages : the fifth conference, Leipzig 2003, (Linguistik international, 20). Frankfurt am Main: Peter Lang, str. 423-434.
 • MARVIN, Tatjana. 2007. O opisnem deležniku na -l v slovenščini. Slavistična revija, 55: 1/2, str. 181-190.
 • MARVIN, Tatjana. 2005. English syllabification and schwa-insertion: from the sound pattern of English to the notion of phase. Linguistica, xLV, str. 97-106.
 • MARVIN, Tatjana. 2003. Past participles in reduced relatives : a cross-linguistic prespective. Linguistica, xLIII, str. 141-160.
 • MARVIN, Tatjana. 2002. Topics in the Stress and Syntax of Words. Cambridge (MA): MIT Working Papers in Linguistics.